BIOGRAPHY (official)

Jan Vičar (born 1949 in Olomouc) has devoted himself to composing, musicology and teaching at universities. He studied at the Secondary Grammar School and Faculty of Arts in Olomouc, Conservatory in Ostrava, JAMU in Brno and AMU in Prague. He taught at Palacký University in Olomouc where he contributed significantly to establishing the Department of Musicology. He was the chief editor of Hudební rozhledy (Music Review) journal. He lectured at universities in the United States. He is an experienced organizer and conceptional worker: a chairman and member of Ph.D. committees, leading researcher of grant projects, the founder of Music management major at the Academy of Performing Arts in Prague and also the creator of MusicOlomouc, an international festival of contemporary music. In 2018 he was elected by Czech Parliament the memeber of the Council of Czech State Fund for Culture. He has published seven books (one of them in English) and many studies on topics reaching from music aesthetics and music criticism, music theory to the history of contemporary Czech music culture. His compositions are performed and published in print in the Czech Republic and abroad and his seven authorial CDs have been favourably accepted by music critics both in the Czech Republic and abroad. He is the professor of the Department of Music Education and Culture of Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen and the Department of Music Theoretical Disciplines of the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague.

Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (nar. 1949 v Olomouci) se celoživotně věnuje kompozici, muzikologii a vysokoškolské pedagogické činnosti. Studoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a Filozofické fakultě UP v Olomouci, Konzervatoři v Ostravě, JAMU v Brně a AMU v Praze. Vyučoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zásadním způsobem podílel na vybudování katedry muzikologie, působil jako šéfredaktor odborného časopisu Hudební rozhledy, přednášel na amerických univerzitách. Je zkušeným organizátorem a koncepčním pracovníkem: předsedou a členem oborových rad doktorského studia, řešitelem grantových projektů, zakladatelem oboru hudební produkce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, a také tvůrcem mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc. V roce 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Rady Státního fondu kultury České republiky. Publikoval sedm knih (z toho jednu v angličtině) a řadu studií na témata sahající od hudební estetiky a hudební kritiky přes hudební teorii až po dějiny soudobé české hudební kultury. Jeho kompozice jsou uváděny a vydávány tiskem v České republice i v zahraničí a jeho sedm autorských CD bylo kladně přijato domácí i zahraniční hudební kritikou. Je profesorem Katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Oddělení hudebně teoretických disciplín Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Osobnost roku 2013 Olomouckého kraje v oblasti kultury

Links