COMPOSITIONS

See also Jan Vičar’s official YouTube channel

Cantatas / Kantáty

Let’s Rejoice! Five Christmas carols for choir and orchestra / Radujme se! Pět vánočních koled pro sbor a orchestr  (2021; 10′)

Little Theresa’s Stars / Terezčiny hvězdy, to the lyrics by Jiří Žáček, for baritone, children’s choir, string orchestra and harp  / na slova Jiřího Žáčka, pro baryton, dětský sbor, smyčcový orchestr a harfu  (2021; 38′)

Shining Star / Vysoko hvězda / Alte Stella, carols for mixed choir, soloists and orchestra / koledy pro smíšený sbor, sóla a orchestr / canti di Natale per coro misto, soli e orchestra (2020; 20′)

Tempus iuvenis, cantata per soprano coloratura, basso profondo, coro misto e orchestra (2018; 38′) die Kantate

On Kate and with Kate / O Káče a s Káčou (2008; 21′)

Křik / Grido, cantata per baritono, coro misto e orchestra su testo di Jiří Žáček (1981; 19′)

Orchestra / Orchestrální

Concerto for Bassoon and Orchestra „Peter’s Stones“ / Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“ (2017; 19′)

The Goddess of Žítková / Žítkovská bohyně, fantasia per orchestra sinfonica con mezzo-soprano solo (2015; 18′)

Vivat universitas! (2000; 8′)

Fanfares of the Palacký University / Fanfáry Univerzity Palackého (1996; 2′)

Music for Strings and Timpani / Hudba pro smyčce a tympány (1980; 22′)

The Way to the / Cesta k (1980; 2016; 7′)

Chamber / Komorní

Brnk, per chitarra solo

Homage to Fiddlers / Pocta hudcům, violino e violoncello (violino e viola)

Lullabies / Uspávanky, clarinetto basso e pianoforte

Lullabies / Uspávanky, violino e pianoforte (violoncello e pianoforte)

Musica da canzonetta, viola e contrabbasso

Musica profonda, trombone e tuba (corno e tuba) 

Phantasms/Preludes / Přeludya, pianoforte

Sonata per flauto e cembalo

Quartetto d‘ archi

Vocal and Choral / Sólový a sborový zpěv

Songs and melodramas / Písně a melodramy

Mixed choirs / Smíšené sbory

Female choirs / Ženské sbory

Male choirs / Mužské sbory 

Children’s choirs / Dětské sbory

For details see „Jan Vičar“ alphabetically in https://www.jirikolar.cz/novinky/novinky-ze-skladatelskych-dilen-nasich-skladatelu/

Jazz/rock/pop/brass/crossover

Compositions from the CD „The Song of the Old Madman“ (scores and parts) / Skladby z CD „Píseň starého blázna“ (partitury a hlasy)

Three Marches for Dr. Kabyl / Tři pochody pro Dr. Kabyla

Sold out or unpublished compositions are available with the composer / Vyprodané nebo nevydané kompozice je možno získat u skladatele
vicarj@khk.zcu.cz; jan.vicar@hamu.cz 


 

ABOUT COMPOSITIONS / O SKLADBÁCH

Concerto for Bassoon and Orchestra „Petrovy kameny“ [Peter’s Stones]

The time when it seemed possible – in accordance with the ideas of Enlightenment – to deliver the artistic music to all, or at least many people, is gone. The contemporary classical music has become at the best art of festivals and museums that attracts attention of a few or it is at the worst a sinking curiosity in a stormy ocean of other music styles.

How (and if at all!) should concertanto compositions be written under such circumstances? And how to present a traditional solo musical instrument? With the help of tones and melodies, which means in accordance with how it was originally designed by instrument makers and used by musicians, or in the avant-garde style by using non-tone possibilities? Is it possible to neglect the fact that there are thousands of contemporary compositions of high quality that nobody listens to?

I decided to take the risk after the excellent artist Jan Hudeček, who won the Prague Spring competition in 2014 among 111 bassoon players, promised to perform my composition. I took the road of postmodern composition of several styles and genres. It includes tones and non-tones, multiphonics and glissandi, cantilenas and sounds produced on a double reed or a bocal, technical virtuosity and an „endless tone“, and also a final cadenza (cadenza photographica), which is upon the interpreter to create. It is based on a photography capturing a natural stonewall on the main ridge of Hrubý Jeseník mountains 1438 metres above the sea level that contrasts with a near modern Praděd transmitter tower built in 1968–80.

Three movements of Concerto for Bassoon and Orchestra „Petrovy kameny“ (Peter’s Stones – a peak in Hrubý Jeseník mountains; I. Harsh and soft stones, II. Rounded stones, III. Mysterious stones) is a programme composition about nineteen minutes long. While composing it, I imagined what it would be like if human passions, hardships and small delights that the legendary Peter’s Stones witnessed were imprinted into them. More so because tones of an ancient deep shawm instrument seemed to be coming out of somewhere, maybe from the bowels of the stones themselves… (Jan Vičar)

Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“

Ty tam jsou doby, kdy se v souladu s osvícenskými idejemi zdálo, že se podaří postupně zprostředkovat uměleckou hudbu všem, či alespoň mnohým lidem. Dnes se soudobá vážná hudba stala v lepším případě festivalově-muzeálním uměním, které poutá pozornost několika promile veřejnosti, anebo je v horším případě potápějící se kuriozitou v bouřlivém oceánu jiné hudby.

Jak (a zda vůbec!) psát za této situace koncertantní skladby? A jak v nich představit tradiční sólový hudební nástroj? Pomocí tónů a melodií, a tedy v souladu s tím, jak byl nástrojaři původně zkonstruován a skladateli využíván, anebo ve stylu avantgardy za využití netónových (také)možností? Lze odhlédnout od toho, že existují tisíce soudobých skladeb, a to i velmi kvalitních, které nikdo neposlouchá?

S příslibem provedení vynikajícím umělcem Janem Hudečkem, jenž v roce 2014 zvítězil mezi 111 fagotisty v mezinárodní soutěži Pražského jara, jsem se rozhodnul to risknout. Postupoval jsem cestou postmoderní, trochu polystylové a trochu polyžánrové kompozice. Obsahuje tóny i non-tóny, multifoniky i glissanda, kantilény i zvuky vyluzované na dvojplátek či esko, technickou virtuozitu i „nekonečný tón“, a také závěrečnou kadenci (cadenza photographica), kterou má dotvořit interpret. Jejím východiskem je fotografie zachycující přírodní kamennou hradbu ležící ve výšce 1438 metrů nad mořem na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku a kontrastující s nedalekým moderním vysílačem Praděd vybudovaným v letech 1968–1980.

Třívětý Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“ (I. Kameny drsné i jemné, II. Kameny oblé, III. Kameny tajemné) je programní koncertantní skladba v rozsahu přibližně devatenáct minut. Při komponování jsem fantazíroval, jaké by to bylo, kdyby se do kamenů otiskly lidské vášně, strasti i drobné radosti, kterých byly legendární moravské „Petráky“ svědkem. Tím spíše, že odněkud, snad z nitra kamenů, jako bych slyšel přicházet tóny starodávného, hlubokého, šalmajového nástroje… (Jan Vičar)

**************************************************************************

Tempus Iuvenis (The Time of Youth)

The cantata Tempus Iuvenis (The Time of Youth) for coloratura soprano, basso profondo, a mixed choir and orchestra on Latin lyrics of “villain students’’ is the honour of the young generation and glorification of the fleeting youth. It includes gay and naughty parts as well as serious ones. The Latin lyrics were taken from the Preacher (The Old Testament), European medieval sources (Carmina Burana, Manuscript of Třeboň) and Czech folklore translated into Latin by Lubor Kysučan (born 1968). It is a central European paralel to cantata Carmina Burana (1937) by Carl Orff. Unlike Carmina Burana, it is based on postmodern music conception and it also explores so called style characteristics for expressing feelings and meanings. The composition was finished on 18 April 2018, it lasts cca forty minutes and it is devoted to composer’s children – Jan, Šárka, Michal and Ondřej.

It was first performed in three places: on 17 March 2019 in Žilina, Slovakia (only the selection of choir parts; conductor and choirmaster Štefan Sedlický, Slovak Sinfonietta Žilina, Žilina Mixed Choir, Cantica laetitia Zlín, choirmaster Josef Surovík); on 27 March 2019 in Pardubice (the world’s premiere; conductor and choirmaster Jan Míšek, Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Bonifantes Boys Choir Pardubice, Veronika Kaiserová – soprano, Josef Kovačič – bass) and 17 November 2019 in Olomouc (conductor Petr Vronský, Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc, Bonifantes Boys Choir Pardubice, choirmaster Jan Míšek, Veronika Kaiserová – soprano, Josef Kovačič – bass).

The composition that was nominated for the Classic Prague Awards 2019 in Contemporary Music category was supported by scholarships of the Ministry of Culture of the Czech Republic (Cultural activities) and Olomouc region (The programme for supporting culture in the Olomouc region). Technically, the composition is accessible for advanced amateur choirs as well.

Tempus Iuvenis (Čas mládí)

Kantáta Tempus Iuvenis (Čas mládí) pro koloraturní soprán, hluboký bas, smíšený sbor a orchestr na latinské texty „žáků darebáků“ je poctou mladé generaci i oslavou pomíjivého mládí. Obsahuje části rozmarné, ba dokonce rozverné, ale naopak také vážné. Latinské texty jsou čerpány z Kazatele (Starý zákon), evropských středověkých památek (Carmina Burana, Třeboňský rukopis) a českého folkloru přeloženého do latiny Luborem Kysučanem (nar. 1968). Je středoevropskou paralelou kantáty Carmina Burana (1937) od Carla Orffa. Na rozdíl od ní se však opírá o postmoderní materiálovou bázi a využívá k vyjádření pocitů a významů i tzv. stylovou charakteristiku. Kompozice byla dokončena 18. dubna 2018, trvá přibližně čtyřicet minut a je věnována autorovým dětem – Janovi, Šárce, Michalovi a Ondřejovi.

Trojí první uvedení se uskutečnilo 17. března 2019 v Žilině (jen výběr sborových částí; dirigent a sbormistr Štefan Sedlický, Státní komorní orchestr Žilina, Žilinský smíšený sbor, Cantica laetitia Zlín, sbormistr Josef Surovík), 27. března 2019 v Pardubicích (světová premiéra; dirigent a sbormistr Jan Míšek, Komorní filharmonie Pardubice, chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, Veronika Kaiserová – soprán, Josef Kovačič – bas) a 17. listopadu 2019 v Olomouci (dirigent Petr Vronský, Moravská filharmonie Olomouc, chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, sbormistr Jan Míšek, Veronika Kaiserová – soprán, Josef Kovačič – bas).

Skladba, která byla nominována na cenu Classic Prague Awards 2019 v kategorii Soudobá kompozice, byla v roce 2018 podpořena tvůrčími stipendii Ministerstva kultury České republiky (Kulturní aktivity) a Olomouckého kraje (Program podpory kultury v Olomouckém kraji). Svými technickými nároky je přístupná i vyspělým amatérským tělesům.  

SUMMARY

 1. Omnia tempus habent I / For everything there is a season
  For everything there is a season…
  There is time for births and dying,
  time for destroying and building,
  time for grief and joy…
  (Ecclesiastes, 3:1-3:4)

 2. Omittamus studia / Let’s forget our studies
  Let’s forget our studies,
  it is so sweet to know nothing…
  Who sits over books,
  misses his youth…
  (Carmina Burana, 75)

 3. Mi fili, sis malivolus / Be a brat, my son
  Be a lazy brat, my son,
  don’t study, be a rogue…
  Old rules? Forget it!
  Speak ill about everything from the past…
  (Oldřich Kříž from Telč, Třeboň A7)

 4. Flete flenda / Lament the lamentable
  Lament the lamentable…
  The innocent are supressed, the orphans are opressed…
  Usury is practised, robberies happen…
  The Almighty, hear our prayers and let the enemy be punished…
  (Carmina Burana, 5)

 5. In terra summus rex / Money is the highest ruler in the world
  Money, the nice coins,
  rule over everything these days…
  Even kings long for money,
  that is why even they serve it.
  (Carmina Burana, 11)

 6. Bacche, bene venies / Bacchus, you are welcome
  Bacchus, the famous god, we are happy
  that we can use your gifts…
  This wine, good and noble one
  makes one a friendlier, bolder and more soulful man.
  (Carmina Burana, 200)

 7. Buteo buteo / The wild goose
  The wild goose flew high
  and she cried at a boy:
  do not plough so deep!
  (František Sušil, 1479)

 8. Salices nobis virescunt / Our willows are turning green
  Our willows are turning green,
  they blossom on both sides.
  Let us be happy and rejoice!
  (Moravian folk song)

 9. Omnia tempus habent II / For everything there is a season
  For everything there is a season…
  There is time for silence and time for speaking…
  time for love and time for hatred,
  time for fight and time for peace.
  (Ecclesiastes, 3:5-3:8)

SHRNUTÍ

 1. Omnia tempus habent I
  Každá věc má svůj čas…
  Je čas rození i čas umírání,
  čas boření i stavění,
  čas smutku i radosti…
  (Ecclesiastes, 3:1-3:4)

 2. Omittamus studia
  Nechme plavat učení,
  vždyť je sladké neznat nic…
  Kdo nad knížkou vysedá,
  tomu prchá mládí…
  (Carmina Burana, 75)

 3. Mi fili, sis malivolus
  Synu můj, buď drzý klacek,
  neuč se, buď mizera…
  Staré řády? Láry, fáry!
  Vše, co bylo, haň a tup…
  (Oldřich Kříž z Telče, Třeboň A7)

 4. Flete flenda
  Plakej nad věcmi, které jsou k pláči…
  Nevinný je utlačován, sirotek je utiskován…
  Provozuje se lichva, dějí se loupeže…
  Všemohoucí, vyslyš nás, ať je nepřítel ztrestán…
  (Carmina Burana, 5)

 5. In terra summus rex
  Peníz, ta mince hezká,
  nade vším vládne dneska…
  Peníze mít i král touží,
  proto jim také slouží.
  (Carmina Burana, 11)

 6. Bacche, bene venie
  Bakchu, bože proslulý, jsme šťastni,
  že můžeme užívat tvých darů…
  Tohle víno, dobré víno, víno ušlechtilé,
  dělá člověka družnějším, smělejším a oduševnělejším.
  (Carmina Burana, 200)

 7. Buteo buteo
  Husička divoká
  letěla z vysoka,
  zavolala na synečka,
  neoř tak z hluboka!
  (František Sušil, 1479)

 8. Salices nobis virescunt
  Vrby se nám zelenají,
  na dvě strany rozkvétají.
  Radujme se, veselme se!
  (Moravská lidová píseň)   
           
 9. Omnia tempus habent II
  Každá věc má svůj čas…
  Je čas mlčení a čas mluvení…
  Čas lásky a čas nenávisti,
  čas boje a čas pokoje.
  (Ecclesiastes, 3:5-3:8)